Doelstelling

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in Maart 2008 heeft de Ambassadeur een aantal mogelijke doelstellingen voorgelegd. Deze waren:

  1. DGBL moet de belangen behartigen van de Nederlandse bedrijven bij de Gambiaanse overheid (gesprekspartners);
  2. Informatie uitwisseling tussen  Nederland(ers) en Gambia(nen) (forum);
  3. Duidelijkheid verschaffen m.b.t. regelgeving voor het voeren van een bedrijf in Gambia;
  4. Nederlands kunnen spreken met voornamelijk Nederlanders en Nederlands sprekende Belgen.

Deze zijn uiteindelijk, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, als volgt opgenomen in de statuten van de DGBL:

  1. De DGBL heeft tot doel het stimuleren van de releaties tussen Nederlandse bedrijven/ondernemers in Gambia zowel onderling als met de Gambiaanse zakengemeenschap alsmede met de Gambiaanse en Nederlandse overheid. De vereniging is een neutrale organisatie welke geen politieke, religieuze of commerciële/winst belangen nastreeft. Zij is gericht op het intensiveren van groei van economische belangen van zowel het land als de ondernemingen. De DGBL zet zich in om de in Gambia gevestigde Nederlandse bedrijven of joint ventures,die lid zijn van de DGBL, actief te promoten. Het Nederlandse karakter en het behartigen van de Nederlandse belangen zijn prioritair;Zij doet dit door:
  2. Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten (behalve juli en augustus) waarvan minimaal 3 met een bijzonder thema en/of spreker, en 1 met een afgevaardigde van de Nederlandse Ambassade te Dakar;
  3. De overige bijeenkomsten hebben een minder formeel karakter en zijn bedoeld om een platform te bieden voor onderling overleg, netwerken, uitwisseling en verificatie van informatie;
  4. Het onderhouden van goede contacten met bevoegde instanties zoals Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag, alsmede de bevoegde instanties van de Gambiaanse autoriteiten;
  5. Het organiseren en ontplooien van activiteiten in Gambia die tot doel hebben om Nederlandse ondernemers zich constructief te laten profileren.

Verder heeft de DGBL zichzelf ten doel gesteld om potentieel nieuwe investeerders en/of zakenlieden te ondersteunen en daarmee hun kans van slagen te helpen vergroten. Dit doet zij middels het verstrekken van advies, op ieder gebied toepasbaar, waar de ervaring en informatie beschikbaar voor is.